Einde van de arbeidsovereenkomst
16 november 2023

De CAO nr. 68 is niet van toepassing wanneer de camera-beelden van een derde komen

Beelden van een bewakingscamera van een derde partij, kunnen door de werkgever als bewijs gebruikt worden.

Een werkgever die met camerabeelden bijvoorbeeld een dringende reden tot ontslag wil bewijzen, kan die beelden in principe enkel aanwenden als de voorschriften van de CAO nr. 68 nageleefd werden.

In het besproken arrest, bevestigt het Arbeidshof van Luik dat de camerabeelden van camera’s die aan een derde partij toebehoren, niet onder de werkingssfeer van CAO nr. 68 vallen. De werkgever mag deze beelden dus gebruiken zonder de bepalingen van deze CAO in acht te nemen.

Context

Verschillende werknemers van een cateringbedrijf, leveren diensten in de gebouwen van de klant. De werknemers van het cateringbedrijf, dienden in die context een document te ondertekenen met de verplichting om specifieke gedragsregels (code of conduct) te respecteren.

In een onderzoek naar vermoedens van diefstal, analyseert de klant de beelden van hun bewakingscamera’s en op die beelden stellen zij vast dat één van de werknemers van het cateringbedrijf, de verplichte gedragsregels niet naleefde.

Nadat het cateringbedrijf hiervan geïnformeerd werd, werd de werknemer ontslagen om dringende reden. De ontslagen werknemer vecht het ontslag aan en stelt dat de camerabeelden niet als bewijs kunnen gebruikt worden, omdat de regels van de CAO nr. 68 niet nageleefd waren.

Beslissing van het Hof

Volgens het Hof zijn de bepalingen van CAO nr. 68 in dit geval niet van toepassing:

  • Wat de klant betreft :

De klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden. De werknemer kan evenwel de bepalingen van de CAO nr. 68 niet inroepen tav. de klant, die niet de rol van werkgever heeft. Hoe dan ook, de klant was een publieke instelling, waarop de CAO nr. 68 sowieso niet van toepassing is.

  • Wat de werkgever betreft :

Volgens het Hof is de CAO alleen van toepassing op situaties waarin het de werkgever is die het cameratoezicht invoert ten aanzien van zijn werknemers. In deze situatie kunnen de bepalingen van de CAO nr. 68 dus niet tav. de werkgever ingeroepen worden.

Volledigheidshalve wijst het Hof er bovendien op dat, zelfs indien de CAO nr. 68 van toepassing geweest zou zijn, dan nog had de werkgever de beelden kunnen gebruiken in toepassing van de zogenaamde Antigoon-rechtspraak.

De inbreuk op het recht op recht op privacy was immers beperkt, de betrouwbaarheid van het bewijs was niet aangetast, het recht op een eerlijk proces was niet in het gedrang gebracht en er waren geen “op straffe van nietigheid” voorgeschreven normen overtreden.

Te onthouden?

De bepalingen van CAO nr. 68 zijn alleen van toepassing als de werkgever zelf het cameratoezicht instelt.

Een werkgever die beelden van een derde ontvangt, die door bewakingscamera’s van deze derde gemaakt zijn, kan deze beelden als bewijs gebruiken.

Bron: Arbh. Luik (afd. Luik), 25 juli 2023, R.G. nr. 2022/AL/294, ongepubliceerd.


We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand