Wettelijk algemene voorwaarden

I. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN SOTRA

1. Algemeen

Het gebruik van deze website (de "Website") is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden. Door het enkele feit van het bezoek en gebruik van de Website en haar inhoud, aanvaardt u deze voorwaarden. 

2. Ontslag van aansprakelijkheid 

De informatie op de Website is van algemene aard en louter informatief. Wij zorgen ervoor dat deze eveneens zo accuraat, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Echter, noch Sotra, noch één van haar advocaten kan beschouwd worden als een professionele dienstverlener, van welke aard ook, via de Website. Bijgevolg, zijn noch Sotra, noch één van haar advocaten aansprakelijk voor de informatie die op de Website wordt gepubliceerd en het gebruik dat de bezoekers hiervan zouden maken.

In het algemeen, zijn wij enkel aansprakelijk voor de juridische adviezen die wij geven aan ons cliënteel tegen de betaling van erelonen en noch Sotra, noch één van haar advocaten kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of van de informatie die hierop wordt vermeld.

3. Intellectuele Eigendom

De Website en het geheel van de inhoud ervan zijn beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Deze bescherming omvat de code, de tekst, de afbeeldingen, de foto's, de illustraties en meer in het algemeen, alles wat de Website bevat. De informatie die online wordt gezet op de Website, en in het bijzonder het juridisch nieuws, kan niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sotra. Ze mogen niet worden gereproduceerd of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke en duidelijke vermelding van de bron.

4. Respect voor het privéleven

Sotra respecteert de privacy van de gebruikers van de Website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992. De enige persoonlijke gegevens die we verzamelen via de website zijn diegene die door de gebruikers worden gegeven, via de ad hoc-formulieren. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met als doel u te informeren over (i) de sociale actualiteit, (ii) seminaries en evenementen georganiseerd door Sotra en (iii) de door Sotra aangeboden diensten in het sociaal recht. Uw gegevens zullen nooit worden verwerkt voor andere doeleinden of doorgegeven worden aan derden. U beschikt over het recht tot toegang en rechtzetting van de u betreffende gegevens. Daartoe volstaat het ons een e-mail te sturen naar: info@sotra.be

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE DOOR SOTRA GELEVERDE DIENSTEN 

1. "SOTRA" is een handelsnaam. De activiteiten van SOTRA worden uitgeoefend door de BV BVBA OLIVIER RIJCKAERT, opgericht naar Belgisch recht, onder het ondernemingsnummer 0825.765.156 (BTW BE0 825.765.156), met maatschappelijke zetel te B-1050 Brussel, Louizalaan 65 en met een uitbatingszetel te B5101 Namen, Avenue des Dessus-de-Lives, 2. Deze vennootschap heeft als maatschappelijk doel de uitoefening van het beroep van advocaat in groep. Zij wordt hierna aangeduid als “SOTRA”.

2. Toepassingsgebied. Huidige voorwaarden zijn automatisch van toepassing op alle verhoudingen tussen SOTRA en haar cliënten en op alle door SOTRA aanvaarde opdrachten van advies, vertegenwoordiging en verdediging in rechte of voor administratieve instanties, uitgezonderd andersluidend schriftelijk akkoord. Onverminderd artikel 3 van de huidige algemene voorwaarden, zijn deze niet alleen van toepassing op SOTRA, maar ook op alle, bij de uitvoering van de aan SOTRA toevertrouwde opdrachten, betrokken personen. De algemene voorwaarden kunnen, bij gelegenheid, geactualiseerd worden. Ze zijn te consulteren op de website http://www.sotra.be. Bij verschillen tussen de Engelse, Nederlandse en Franse versies, zal de Franse versie voorrang hebben.

3. Instructies en opdrachten. Alle instructies en alle opdrachten worden geacht te zijn toevertrouwd aan SOTRA, inclusief de instructies en opdrachten die, expliciet of impliciet, bestemd zijn om door een bepaalde advocaat binnen SOTRA te worden behandeld. Bijgevolg kan enkel SOTRA aansprakelijk worden gesteld voor de diensten geleverd door haar vennoten, advocaat-medewerkers, en personeel.

4. Verplichtingen van SOTRA. SOTRA en haar advocaten zullen zich bij de uitvoering van hun prestaties als advocaten houden aan de deontologische regels van de Orde van de Franstalige en Duitstalige balies van België, opgenomen in de “CODEON”. Deze deontologische regels zijn beschikbaar en kunnen geconsulteerd worden op de website van de Orde van de Franstalige en Duitstalige Balies van België (www.avocats.be), onder het tabblad “code de déontologie de l’avocat”. De advocaten aangesloten bij Orde van Vlaamse Balies zullen zich bij de uitvoering van hun prestaties als advocaat houden aan de deontologische regels van de Orde van Vlaamse Balies van België, te consulteren op de website van de Orde van Vlaamse Balies van België (www.advocaat.be - een advocaat raadplegen – wat is een advocaat). De prestaties worden uitgevoerd door één of meerdere advocaten van SOTRA. De advocaten van SOTRA leveren hun prestaties op geheel onafhankelijke wijze ten opzichte van de Cliënt. In dit kader, verbindt SOTRA zich ertoe om de verplichtingen voorzien door de geldende reglementering, evenals de deontologische regels waaraan zij onderworpen zijn, na te leven. SOTRA verbindt zich ertoe om de nodige tijd en middelen te besteden om de opdrachten die haar werden toevertrouwd op een professionele en correcte wijze uit te voeren, rekening houdend met de verwachtingen, de beschikbaarheden en de organisatorische mogelijkheden van de Cliënt. De advocaten van SOTRA zullen de tussentijdse en definitieve resultaten van de opdrachten die haar worden toevertrouwd aan de Cliënt meedelen, volgens de modaliteiten die de partijen hierover overeenkomen en met het door de Cliënt gewenste detailniveau. Indien het noodzakelijk is en indien de opdrachten die haar worden toevertrouwd het expertisekader van SOTRA overschrijden, kan SOTRA, mits voorafgaand akkoord van de Cliënt, beroep doen op derden voor de afhandeling van de toevertrouwde opdrachten. SOTRA zal de derden zorgvuldig kiezen, maar is niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid van deze derde. De Cliënt machtigt SOTRA om, in zijn naam, elke aansprakelijkheidsbeperking die wordt opgelegd door derden te aanvaarden. Behoudens andersluidende overeenkomst, zal de Cliënt rechtstreeks gehouden zijn tot de betaling van erelonen en kosten van derden waarop SOTRA een beroep doet. De gelden die SOTRA ontvangt van de Cliënt of van een derde en die voor hen dienen bewaard te worden, zullen op een “derdenrekening” bij een door SOTRA gekozen financiële instelling geplaatst worden. SOTRA is niet aansprakelijkheid bij faling van de betrokken financiële instelling of een andere financiële instelling die bij de geldoverdracht betrokken is, noch voor andere handelingen of nalatigheden van de financiële instellingen.

5. Verplichtingen van de Cliënt. De Cliënt verbindt zich ertoe om samen te werken en duidelijk en tijdig alle informatie en documenten aan SOTRA te bezorgen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de toevertrouwde prestatie. Indien dit niet gebeurt, zal SOTRA vrijgesteld worden van enige aansprakelijkheid, meer bepaald voor het niet naleven van de opgelegde termijnen (door de wetten, reglementeringen en akkoorden) voor de uitvoering van de formaliteiten die zij binnen haar opdracht zou moeten volbrengen. Het niet naleven van de termijn opgelegd aan de Cliënt op zich, volstaat om SOTRA te ontheffen van haar verplichtingen, zonder enige andere formaliteit. Het is de Cliënt uitdrukkelijk verboden om zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SOTRA, analyses die door SOTRA aangeleverd worden aan eender welke derde mee te delen, tenzij dit een direct verband houdt met de behandeling van het betreffende dossier.

6. Verzekering en aansprakelijkheden. Alle instructies en opdrachten worden geacht te zijn toevertrouwd aan SOTRA, inclusief de instructies en opdrachten die, expliciet of impliciet, bestemd zijn om door een bepaalde advocaat binnen SOTRA te worden behandeld. Bijgevolg, kan enkel SOTRA aansprakelijk worden gesteld voor de diensten geleverd door haar zaakvoerders, vennoten, advocaat-medewerkers, stagiair-advocaten en haar personeel. De beroepsaansprakelijkheid van SOTRA wordt gedekt tot een bedrag van 12.500.000,00 EUR per schadegeval en per jaar, middels de verzekeringspolissen die zij heeft gesloten bij de volgende verzekeringsondernemingen:

 • ETHIAS : dekking van 2.500.000 EUR per schadegeval (1e rang, polis nr. 45118401) ;
 • ETHIAS en AIG : dekking van 2.500.000 EUR per schadegeval en per jaar (2e rang, polis nr. 45191234461) ;
 • HDI Gerling Insurance en AIG : dekking van 7.500.000 EUR per schadegeval en per jaar (3e rang, polis nr. 607203523100).

 

De geografische dekking van deze verzekeringen betreft de ganse wereld, met uitzondering van Amerika en Canada. De beroepsaansprakelijkheid van SOTRA ten opzichte van de Cliënt is beperkt tot de verzekerde bedragen, zoals hierboven vermeld. SOTRA zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan de Cliënt voor eender welke vordering, voor zover de Cliënt SOTRA niet schriftelijk heeft geïnformeerd over dergelijke vordering binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf het moment dat de Cliënt kennis had – of redelijkerwijs kennis had moeten hebben – van een gebeurtenis of omstandigheden die aanleiding geven of kunnen geven tot dergelijke vordering.

SOTRA is aansprakelijk voor de algemene kwaliteit van de door haar advocaten geleverde prestaties aan de Cliënt. De aansprakelijkheid van SOTRA kan echter slechts ingeroepen worden in de hypothese dat de prestaties fout of onvolledig zijn en dat:

 • de Cliënt het bestaan bewijst van een fout die voortkomt uit een onaanvaardbare onachtzaamheid of nalatigheid in hoofde van de advocaten van SOTRA;
 • de Cliënt het bestaan en het bedrag van een rechtstreekse schade ingevolge deze fout bewijst;
 • de procedure met betrekking tot de eventuele vergoeding ten laste van SOTRA het voorwerp heeft uitgemaakt van een overleg tussen de Partijen, voorafgaandelijk aan enige gerechtelijke vordering.

 

SOTRA of haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de laattijdigheid, de nalatigheid, het gedrag of de onachtzaamheid van de Cliënt of personen die door haar worden tewerk gesteld of waarvoor zij verantwoordelijk is, betreffende meer bepaald de kwaliteit van de informatie die van aard is om de realisatie van de toevertrouwde opdrachten te beïnvloeden. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn ten opzichte van de andere, in het kader van onderhavige overeenkomst, voor enige tekortkoming, verlies of schade die de andere Partij zou kunnen treffen omwille van omstandigheden die zijn redelijke controle overschrijden met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, ieder geval van overmacht. Worden bijvoorbeeld als gevallen van overmacht beschouwd: de elektriciteits- of internetpanne, een elektronisch virus, een brand, informatica criminaliteit, staking, rellen, oorlog of een beslissing van een publieke overheid.

7. Beroepsgeheim. SOTRA en haar advocaten verbinden zich ertoe, in het kader van de opdrachten die hun worden toevertrouwd, om het beroepsgeheim nauwgezet te respecteren in overeenstemming met de deontologische regels van de Orde van de Franstalige en Duitstalige balie en/of de Orde van Vlaamse balies in België.

8. Erelonen, kosten en betalingsmodaliteiten en laattijdigheid. SOTRA zal maandelijks een gedetailleerde erelonenstaat opmaken en meedelen voor de uitgevoerde prestaties, met inbegrip van de B.T.W. volgens de toepasselijke bepalingen. Behoudens andersluidende instructie van de Cliënt, zal enkel een elektronische factuur (in de vorm Adobe PDF), meegedeeld worden. Behoudens andersluidende overeenkomst, zullen de erelonen van SOTRA berekend worden op basis van het aantal gepresteerde uren, vermenigvuldigd met het toepasselijk uurtarief. De toepasselijke uurtarieven worden individueel met de Cliënt overeengekomen. Zij kunnen automatisch aangepast worden met ingang van 1 januari van elk jaar. De erelonen worden vermeerderd met de administratieve kosten ten bedrage van 5%. De specifieke kosten, zoals de vervangingen, de verplaatsingskosten, de gerechtsdeurwaarderskosten, kosten voor de tussenkomst van derden, enz. worden afzonderlijk gerechtvaardigd en gefactureerd. De omschrijving van de prestaties wordt altijd gevoegd bij de periodieke factuur, behoudens andersluidende instructie van de Cliënt, meer bepaald omwille van de vertrouwelijkheid. De erelonen moeten betaald worden binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de verzendingsdatum van de factuur, door overschrijving op de bankrekening van de BV BVBA OLIVIER RIJCKAERT, met nummer IBAN BE23 1325 4400 0491. De betalingen worden uitgevoerd conform de instructies op de factuur. Vanaf de dag die volgt op de vervaldatum van de betalingstermijn, zullen op alle onbetwiste en onbetaalde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling interesten verschuldigd zijn van 12% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR aan administratieve kosten. Deze kosten kunnen desgevallend verhoogd worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met een vergoeding voor andere opgelopen inningskosten. In geval een factuur gedurende méér dan 60 dagen na haar uitgifte onbetaald blijft, zullen de administratieve kosten 500 EUR bedragen en behoudt SOTRA zich bovendien het recht voor om haar diensten te onderbreken, middels een voorafgaandelijke verwittiging van de Cliënt. Iedere betwisting betreffende de gefactureerde erelonen en/of kosten moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf de verzendingdatum van de factuur. In geval een geschil ontstaat tussen de partijen, ongeacht de oorsprong ervan, moeten de onbetwiste facturen op het moment dat het geschil ontstond betaald worden. Er kan geen compensatie plaatsvinden tussen eventuele schadevergoedingen gevorderd door de Cliënt en onbetwiste facturen. Na het verstrijken van deze termijn, wordt de onbetwiste schuld als definitief beschouwd en haar bedrag als onherroepelijk verschuldigd. Alle erelonen die worden meegedeeld aan de Cliënt zijn exclusief BTW en enige andere belasting.

 9. Anti-witwas. Krachtens de toepasselijke antiwitwas-wetgeving, aanvaardt de Cliënt om op eerste verzoek van SOTRA alle nuttige informatie, documentatie en stukken te verschaffen. De Cliënt is zich ervan bewust dat SOTRA gehouden kan zijn om verdachte transacties, die mogelijk witwaspraktijken omvatten, te melden. Daarenboven behoudt SOTRA zich het recht voor om haar prestaties met onmiddellijke ingang te schorsen van zodra dat zij kennis heeft of vermoedens heeft over een ongebruikelijke transactie.

10.  Einde van de opdracht. De Client kan, op elk moment een einde stellen aan de relaties met SOTRA per aangetekende brief of per email. In dat geval blijft de Cliënt ertoe gehouden om prestaties te betalen, geleverd voorafgaand aan de kennisgeving van de beëindiging van de relatie, evenals het geheel van de door SOTRA aangegane kosten vóór deze kennisgeving. SOTRA kan de relatie met de Cliënt beëindigen, in overeenstemming met de toepasselijke deontologische regels.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. De contractuele relatie tussen de Cliënt en SOTRA  is onderworpen aan het Belgisch recht.  Voor de hierop betrekking hebbende geschillen zullen enkel de Brusselse hoven en rechtbanken bevoegd zijn.

12. Eindbepaling.  De onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Cliënt, behoudens in geval van tegengesteld schriftelijk akkoord.

 

III. BIJLAGE AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN : GDPR

Deze bijlage is beschikbaar hier.

IV. ONS COOKIEBELEID

Een “cookie” is een klein bestand dat informatie bevat over het gedrag van de bezoeker bij het surfen op een website. De cookie onthoudt dus bepaalde voorkeuren, bijvoorbeeld de taalkeuze. 

Wij maken gebruik van technische cookies, tracking cookies en marketing cookies. 

 

Via de technische cookies kunnen we:

 • Vermijden dat u bij elk bezoek aan de website bepaalde keuzes zou moeten maken (vooral taalkeuzes);
 • Informatie onthouden die u verstrekt wanneer u een online formulier invult zodat u de gevraagde dienst ontvangt.

 

Via de tracking cookies kunnen we:

 • Het gebruik van onze website analyseren;
 • Statistieken maken betreffende het dataverkeer op onze website;
 • De doeltreffendheid van onze marketingacties meten.

 

Via de marketing cookies kunnen we:

 • De inhoud en de werking van onze website verbeteren en personaliseren;
 • Onze banners op andere websites opvolgen en optimaliseren.

 

De cookies die wij gebruiken, stellen ons niet in staat om personen te identificeren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website laten wij u via een banner weten dat wij cookies gebruiken. U kunt vrij kiezen of u de cookies wilt accepteren of weigeren. Gaat u akkoord met het gebruik van de cookies, dan zal de banner niet meer worden getoond bij uw volgende bezoek aan onze website.

Hieronder vindt u per browser die u gebruikt terug hoe u uw cookies kunt beheren:

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand