Reglementering
20 juli 2022

ARBEIDSDEAL (4/5): Het recht op deconnectie

Op 1 juli 2022 heeft de Ministerraad het wetsontwerp over de “arbeidsdeal” goedgekeurd.In vijf afzonderlijke News, belichten we de belangrijkste nieuwe maatregelen. Deze vierde News van deze reeks betreft de maatregelen inzake het recht op deconnectie.

Het recht op deconnectie

Toepassingsgebied

Deze maatregel heeft betrekking op ondernemingen in de privésector met minstens 20 werknemers.

Omschrijving van de maatregel

Het wetsvoorstel voorziet in een verplichting voor werkgevers om tegen uiterlijk 1 januari 2023 eigen regels inzake het recht op deconnectie in te voeren via een ondernemingsCAO of via het arbeidsreglement. 

Ondernemingen zullen van deze verplichting worden vrijgesteld indien in de NAR of op het niveau van de sector een CAO wordt aangenomen, die vervolgens bij Koninklijk Besluit algemeen verbindend wordt verklaard.

De CAO of het arbeidsreglement (naar gelang van het geval) moet ten minste voorzien in :

  • de praktische modaliteiten voor de toepassing door de werknemer van diens recht om niet bereikbaar te zijn buiten zijn uurroosters ;
  • de richtlijnen voor een dusdanig gebruik van de digitale hulpmiddelen dat de rusttijden, verlof, privéleven en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven;
  • vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden met betrekking tot het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan overmatige connectie.

Inwerkingtreding

Het wetsontwerp bevat geen specifieke bepaling over de inwerkingtreding. Derhalve zal de maatregel in principe 10 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

Voorbehoud

Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring van de definitieve teksten door het Parlement.


Bron:Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen, Doc. nr. 2810/001.


We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand