Diensten

Wij richten onze diensten voornamelijk tot ondernemingen en openbare diensten. Wij staan tevens kaderleden en bestuurders bij met specifieke behoeften in sociaal recht en HR-fiscaliteit.

Grote ondernemingen

Het cliënteel van Sotra bevat grote ondernemingen, uit verschillende sleutelsectoren van de economie: transport en logistiek, distributie, gezondheid, de financiële sector, detailhandel, enz. Onze diensten voor de ondernemingen, omvatten met name:

Internationale mobiliteit van buitenlandse kaderleden

Wij begeleiden onze cliënten bij het allerhande situaties van internationale mobiliteit: terbeschikkingstelling, overdracht, expatriatie, het bijzondere fiscale regime voor buitenlandse kaderleden, salary splits, etc.  Wij begeleiden hen bij het naleven van de fiscale en sociale verplichtingen, alsook in het kader van een nazicht van bestaande situaties.  Wij brengen oplossingen aan die erop gericht zijn om de kosten die gepaard gaan met internationale mobiliteit de beperken.

Wij maken deel uit van ELLINT, een internationaal netwerk van kantoren gespecialiseerd in sociaal recht.  Hierdoor kunnen wij een internationale gecoördineerde aanpak voorstellen.

Audit en optimalisatie van verloning

Bovenop het vaste loon, kennen de meeste ondernemingen “extralegale” voordelen toe en een variabel loon. Het is evenwel van groot belang om bij de invoering van deze alternatieve verloningsvormen de fiscale en sociale reglementering te respecteren.

Wij verzorgen een volledige audit van de bestaande situatie. Wij identificeren praktijken die eventueel aangepast moeten worden en wijzen op alternatieve voordelen waar de onderneming nog geen gebruik van maakt.

Tot slot begeleiden wij u bij het implementeren van de voorgestelde wijzigingen.

Begeleiding bij complexe HR vraagstukken

De meeste, grote ondernemingen beschikken over een HR of juridisch departement, bestaande uit één of meerdere specialisten in het sociaal recht.

Wij werken zeer nauw met hen samen wanneer zij met specifieke, complexe vragen zitten of wanneer de belangen groot zijn en een externe blik noodzakelijk is.

In dit geval ondersteunt onze diepere kennis van het sociaal recht of onze toegang tot specifieke informatie, de specialisten binnen de onderneming.

Begeleiding bij ontslagdossiers

Gelet op het strategische of financiële belang, vergen sommige exits een bijzondere aandacht en behandeling.

Wij begeleiden u bij de verschillende stappen van deze gevoelige dossiers: voorbereidingen en berekeningen, presentatie van mogelijke scenario’s, het uitwerken van een exit-package en het voeren van de vertrouwelijke onderhandelingen.

Hierbij streven wij, zo mogelijk, steeds een win-win situatie na voor de betrokken partijen.

De werking van de sociale overlegorganen

Wij begeleiden onze cliënten bij vragen over de bevoegdheden en de werking van de OR, het CPBW of de vakbondsafvaardiging.

Wij bieden ook ondersteuning bij sociale bemiddelingen, collectieve conflicten (stakingen, lock-outs), alsook de vertegenwoordiging van uw onderneming in procedures tot de opheffing van de ontslagbescherming van personeelsafgevaardigden.

Ten slotte staan wij u bij tijdens de sociale verkiezingen (inclusief beroepsprocedures).

Procedures voor de arbeidsgerechten

In het kader van geschillen, zullen wij onze cliënten steeds uitnodigen om een minnelijke oplossing na te streven. In bepaalde gevallen kan een gerechtelijke procedure evenwel niet vermeden worden.

De advocaten van Sotra hebben heel wat rechtbankervaring, en pleiten op geregelde basis zowel in het Frans als in het Nederlands. Onze ervaring omvat zowel individuele als collectieve conflicten, met name bij ontslagprocedures, stakingen en herstructureringen.

Indien dit aangewezen is en de partijen dit verkiezen, dan proberen we een oplossing te bereiken via een bemiddelingsprocedure.

Ondersteuning bij sociale inspecties

Bij controle van de inspectiediensten (RSZ, arbeidsinspectie, welzijn op het werk, enz.) begeleiden wij u  bij het voorbereiden van de bezoeken en verhoren van de sociale inspecteurs. Wij analyseren de situatie en identificeren eventuele problemen die besproken zullen worden.

Wij begeleiden u bij een eventueel verhoor en adviseren u over strategische beslissingen. Wij onderhandelen met de overheden en vertegenwoordigen u bij het arbeidsauditoraat en bij de burgerlijke of strafrechtelijke procedures die worden opgestart naar aanleiding van deze controles, indien dit nodig zou zijn.

Publieke sector

Sotra verleent advies aan overheden op alle bestuursniveaus evenals aan vele organismen van openbaar nut, intercommunales, publieke ondernemingen en verenigingen. Wij adviseren hen inzake arbeidsrelaties (individueel of collectief) met hun contractuele en statutaire personeelsleden, en staan hen bij in het kader van gerechtelijke procedures. Onze expertise voor werkgevers uit de publieke sector omvat onder andere:

Advies betreffende reorganisatie, terbeschikkingstelling en overdracht van activiteiten

Ook werkgevers in de  publieke sector kunnen zich genoodzaakt zien om hun organisatie en werkwijze aan te passen. Dit kan gepaard gaan met herstructureringen, de stopzetting of overdracht van bepaalde activiteiten.

Onze advocaten staan werkgevers in de publieke sector bij in het uitwerken van concrete oplossingen die deze operaties mogelijk maken, rekening houdend met de bijzonderheden van het reglementair kader van de publieke sector.

Wij stellen onze ervaring ter beschikking bij de onderhandelingen met de sociale partners en bij de daadwerkelijke uitvoering van de reorganisatie.

Sociale bescherming

Wij adviseren werkgevers in de publieke sector in hun omgang met de sociale zekerheidsinstellingen (RSZ, …) en tijdens controles van de inspectie.

Wij staan hen bij tijdens de opvolging van dossiers inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Wij vertegenwoordigen hen ook in rechte in deze materies.

Tuchtprocedure

We begeleiden werkgevers in de publieke sector vanaf de eerste stappen van de tuchtprocedure door snel en persoonlijk advies, alsook door bijstand te verlenen bij het opstellen van de verschillende procedurele handelingen (motivering, naleving van formaliteiten en termijnen, ...). Daarnaast leveren wij bijstand bij de hoorzitting van de medewerker.

Onze kennis van de toepasselijke tuchtprocedure, alsook onze ervaring betreffende het opstarten en opvolgen van tuchtprocedures met betrekking tot contractuele ambtenaren, is een toegevoegde waarde.

Ontslag van contractuele ambtenaren

De advocaten van Sotra hebben een uitgebreide ervaring inzake het ontslag van contractuele ambtenaren in de  publieke sector, waaronder het ontslag om dringende reden.

Ze zorgen ervoor dat het voorgenomen ontslag voldoet aan de wettelijke vereisten van de arbeidswetgeving (berekening van opzegging, outplacement, ...) maar ook nieuwe verplichtingen die nu specifiek van toepassing zijn op  publieke werkgevers, inclusief motiveringen de  voorafgaande hoorplicht van de werknemer.

Zij begeleiden werkgevers in de publieke sector bij de uitvoering van de specifieke wettelijke of in het statuut bepaalde procedures.

Bijstand in het kader van individuele geschillen

Wanneer er een geschil ontstaat over de uitvoering van de wettelijke, statutaire of contractuele bepalingen, proberen wij een onderhandelde oplossing te vinden met de betrokken medewerker om zo een procedure te vermijden.

Wij staan werkgevers in de publieke sector bij in het formaliseren van de beslissingen die zij in deze context moeten nemen.

In voorkomend geval bespreken we met de  publieke werkgever hoe het personeelsstatuut kan worden aangepast om nieuwe geschillen in de toekomst te voorkomen.

Indien ondanks alles een geschil voor de rechtbank moet worden gebracht, verdedigen we de belangen van de werkgever, zowel voor de hoven en rechtbanken als voor de Raad van State.

Update van de statuten, van het arbeidsreglement en van arbeidsovereenkomsten

Het administratief en geldelijk statuut vormt het centrale instrument voor het reguleren van de arbeidsrelatie tussen de overheid en haar statutaire ambtenaren. Het wordt ook vaak gebruikt als een - al dan niet uitdrukkelijke - referentie voor de contractuele ambtenaren.

Sinds de wet van 18 december 2002 zijn werkgevers in de publieke sector tevens verplicht om over een arbeidsreglement te beschikken waarvan de bepalingen van toepassing zijn op zowel hun contractuele als hun statutaire ambtenaren.

We werken deze juridische instrumenten bij, harmoniseren ze en stellen aanpassingen voor die tegemoet komen aan het huidige wettelijke kader en aan de HR-uitdagingen waar u voor staat.

Bovendien stellen we modellen van arbeidsovereenkomsten (bedienden, arbeiders, studenten, enz.) ter beschikking.

Behandelen van HR vraagstukken betreffende contractuele en/of statutaire ambtenaren

Wij staan uw HR-afdeling bij in het beantwoorden van dagdagelijkse vragen die verband houden met het sociaal recht en/of van het administratief statuut inzake aanwerving, promotie, arbeidsduur, ziekteverlof, verloning, mobiliteit, ...

Onze diepgaande kennis van de sociale wetgeving van de  publieke sector, evenals van de gebruikte praktijken bij andere werkgevers in de publieke sector, stelt ons in staat om praktische, op maat gemaakte en innovatieve oplossingen aan te bieden.

KMO

Het aanbod van Sotra voor KMO's is zeer uitgebreid en aangepast aan de grootte en bijzonderheden van de onderneming. Onze diensten voor deze ondernemingen zijn de volgende:

Het behandelen van day-to-day HR-vraagstukken

Voor ons is het een erezaak steeds onmiddellijk beschikbaar te zijn om een snel antwoord te bieden op uw dagdagelijkse HR-vraagstukken. Meestal zullen wij u onmiddellijk telefonisch een antwoord bezorgen, hetgeen wij vervolgens schriftelijk bevestigen.

Complexere vragen zullen wij behandelen binnen de afgesproken termijn en onder de vorm die voor u het meest geschikt is: een eerder kort, dan wel gedetailleerd schriftelijk advies.

Geschillen voor de arbeidsgerechten

In het kader van geschillen, zullen wij onze cliënten steeds uitnodigen om een minnelijke oplossing na te streven. In bepaalde gevallen kan een gerechtelijke procedure evenwel niet vermeden worden.

De advocaten van Sotra hebben heel wat rechtbankervaring, en pleiten op geregelde basis zowel in het Frans als in het Nederlands. Onze ervaring omvat zowel individuele als collectieve conflicten, met name bij ontslagprocedures, stakingen en herstructureringen.

Indien dit aangewezen is en de partijen dit verkiezen, dan proberen we een oplossing te bereiken via een bemiddelingsprocedure.

Audit en optimalisatie van loon

Bovenop het vaste loon, kennen de meeste ondernemingen “extralegale” voordelen toe en een variabel loon. Het is evenwel van groot belang om bij de invoering van deze alternatieve verloningsvormen de fiscale en sociale reglementering te respecteren.

Wij verzorgen een volledige audit van de bestaande situatie. Wij identificeren praktijken die eventueel aangepast moeten worden en wijzen op alternatieve voordelen waar de onderneming nog geen gebruik van maakt.

Tot slot begeleiden wij u bij het implementeren van de voorgestelde wijzigingen.

Flexibele arbeidsorganisatie

In deze sterk gereglementeerde materie is het niet altijd eenvoudig om een arbeidsregeling in te voeren die het best aan uw operationele behoeften beantwoordt: flexibele werktijden, glijdende uren, kleine en grote flexibiliteit, nachtarbeid, enz.

Wij kunnen u eveneens begeleiden bij het invoeren van telewerk in uw onderneming.

Update van uw arbeidsreglement en interne procedures

Het arbeidsreglement is een fundamenteel document. Naast de wettelijke bepalingen raden wij aan om er ook een aantal facultatieve bepalingen aan toe te voegen om op een efficiënte wijze de belangen van uw onderneming te beschermen. 

Ons aanbod omvat een audit van uw arbeidsreglement en van uw interne procedures (internet, car policy, enz.), gevolgd door een grondige herziening, en dit tegen de forfaitaire prijs die wij op voorhand afspreken.

De relaties met overlegorganen

Wij helpen u met al uw vragen betreffende de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging: de oprichting na de sociale verkiezingen, de werkingsregels, bevoegdheden, de relatie tot de personeelsafgevaardigden, enz.

Ons aanbod omvat ook ondersteuning bij sociale bemiddelingen, collectieve conflicten (stakingen, lock-outs), alsook de vertegenwoordiging van uw onderneming tijdens procedures om de bescherming van beschermde werknemers op te heffen.

Ten slotte bieden wij u, vóór de installatie van deze organen, een opleiding op maat aan betreffende de taken en de werking van deze organen.

Ondersteuning bij sociale inspecties

Bij controle van de inspectiediensten (RSZ, arbeidsinspectie, welzijn op het werk, enz.) begeleiden wij u  bij het voorbereiden van de bezoeken en verhoren van de sociale inspecteurs. Wij analyseren de situatie en identificeren eventuele problemen die besproken zullen worden.

Wij begeleiden u bij een eventueel verhoor en adviseren u over strategische beslissingen. Wij onderhandelen met de overheden en vertegenwoordigen u bij het arbeidsauditoraat en bij de burgerlijke of strafrechtelijke procedures die worden opgestart naar aanleiding van deze controles, indien dit nodig zou zijn.

Startup

Sotra begeleidt startups bij hun eerste stappen. Wij hebben diensten op maat ontwikkeld om hen een goede start in het arbeidsrechtelijk kluwen te verzekeren. De tarieven voor deze diensten houden rekening met de specifieke situatie van jonge ondernemingen, en omvatten onder meer:

Startpakket van sociale documenten en checklists

Iedere opstartende onderneming moet beschikken over een aantal documenten: arbeidsovereenkomsten, een arbeidsreglement, IT policy, car policy, enz. Wij bezorgen u een pakket aan nuttige templates. Wij overlopen deze templates samen met u om ze vervolgens aan te passen volgens de noden van uw onderneming.

Bovendien zorgen wij voor checklists die ervoor zorgen dat uw onderneming in orde is met de sociale wetgeving.

Begeleiding bij het opstellen van een loonbeleid

Naast het vast loon kunt u aan uw werknemers, kaderleden en bestuurders een waaier aan voordelen aanbieden die zowel op sociaal en fiscaal vlak interessant zijn voor beide partijen.

Wij stellen u het volledige scala aan mogelijkheden voor en helpen u om deze op een correcte en voordelige wijze te implimenteren.

Een punctuele telefonische bijstand

Wanneer u bepaalde arbeidsrechtelijke vragen heeft, kunt u beroep doen op onze telefonische bijstand. In de meerderheid van de gevallen, kunnen wij meteen antwoorden.

Deze dienst zorgt ervoor dat u geen fouten begaat, doordat u onmiddellijk geïnformeerd wordt over de correcte handelswijze, tegen een redelijke kostprijs.

Interne, praktijkgerichte opleidingen, voor juristen en niet-juristen

Wij hebben een gevarieerd programma ontwikkeld aan opleidingen over specifieke onderwerpen: aanwerving, loon, rechten voor werknemers, ontslag, enz. Deze opleidingen worden op een zeer praktijkgerichte wijze georganiseerd, waarbij verschillende voorbeelden en case-studies worden besproken. Hierdoor ontwikkelen de HR-verantwoordelijken van uw onderneming de juiste reflexen, zelfs al zijn ze geen specialisten in sociaal recht.

Kaderleden en bedrijfsleiders

Wij staan bedrijfsleiders (en de ondernemingen die hen tewerkstellen) bij in het bepalen van hun parafiscaal statuut en in het onderhandelen over hun contractuele voorwaarden. Wij helpen ondernemingen bij het opzetten van hun directiecomités door de leden van het comité een passend statuut voor te stellen.

Het voorbereiden van management- of dienstverleningsovereenkomsten

Bijstand bij het opstarten van een (management) éénmansvennootschap

Het samenstellen van het directiecomité

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand