Collectief arbeidsrecht
05 januari 2023

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats tussen 13 tot 26 mei 2024

In een unaniem advies van 20 december 2022 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de data vastgelegd voor de sociale verkiezingen van 2024. De werkgevers moeten ze organiseren tussen 13 en 26 mei 2024.De sociale partners hebben ook wijzigingen voorgesteld aan de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, onder meer betreffede de voorwaarden voor het stemrecht van uitzendkrachten en de digitalisering.

1.    Datum van de sociale verkiezingen 2024

In België moeten de werkgevers om de vier jaar sociale verkiezingen organiseren. De concrete periode voor de verkiezingen wordt vastgesteld door de overheid, op advies van de Nationale Arbeidsraad.

In 2024 moeten de werkgevers tussen 13 mei en 26 mei 2024 sociale verkiezingen organiseren.

2.    Het stemrecht van uitzendkrachten

Sinds de sociale verkiezingen van 2020, hebben uitzendkrachten stemrecht bij de gebruiker. Om te mogen stemmen moesten uitzendkrachten een minimale anciënniteit in de onderneming aantonen, gebaseerd op een dubbele referteperiode:

  • minstens 3 maanden ononderbroken tewerkstelling (of 65 werkdagen, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes) gedurende een eerste referteperiode;
  • minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld gedurende een tweede referteperiode.

De Nationale Arbeidsraad stelt voor deze dubbele referteperiode af te schaffen en te voorzien in één enkele periode, bestaande uit 32 arbeidsdagen gepresteerd bij de gebruiker gedurende een periode van 3 kalendermaanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de derde kalendermaand voorafgaand aan de maand van dag X. Op basis van de voorgestelde verkiezingsdatum zal deze periode dus lopen van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Het uitzendbureau zal op verzoek van de gebruiker en binnen 5 dagen na afloop van deze periode de prestaties van de uitzendkrachten die aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoen, aan de gebruiker moeten meedelen.

3.    Digitalisering van de oproeping

De Nationale Arbeidsraad vraagt dat de overhandiging van hand tot hand van de oproeping voor de verkiezingen wordt vervangen door communicatie via e-mail, mits voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • op dag X is een unaniem akkoord hierover gesloten binnen de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis daarvan, met de vakbondsafvaardiging;
  • de nodige garanties worden geboden, zoals reeds voorzien voor het elektronisch stemmen (betrouwbaarheid, veiligheid, geheimhouding, enz.);
  • het akkoord mag enkel betrekking hebben op werknemers met een professioneel e-mailadres die toegang hebben tot een pc die hen door de werkgever ter beschikking wordt gesteld op hun gebruikelijke (tele)werkplek.

Het bewijs van de verzending van de elektronische oproeping valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Bron:advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 2.340, van 20 december 2022, over de evaluatie van de sociale verkiezingen 2020 en de voorbereiding van de organisatie van de sociale verkiezingen 2024.

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand