Reglementering
31 oktober 2023

Sociale verkiezigen: update van het wettelijk kader

De wet van 5 juni 2023 wijzigt de procedure van de sociale verkiezingen op een aantal punten. Wij overlopen hier de belangrijkste aanpassingen.

Context

De wet van 5 juni 2023 wijzigt de procedure van de sociale verkiezingen op een aantal punten. Wij overlopen hier de belangrijkste aanpassingen.

De periode van de sociale verkiezingen

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 13 en 26 mei 2024.

Hervatting van de procedure na een schorsing owv. een staking of een periode van tijdelijke werkloosheid

In geval van staking of wanneer minstens 25% van de arbeiders of bedienden in tijdelijke werkloosheid zijn, wordt de verkiezingsprocedure opgeschort.

Voortaan kan de werkgever voortaan met de representatieve werknemersorganisaties een akkoord sluiten over de datum van de hervatting van de verkiezingsprocedure. Bij gebreke aan een akkoord, hervat de procedure op de dag dat de voorwaarden tot schorsing niet langer vervuld zijn.

Deelname van uitzendkrachten aan de verkiezingen als kiezers

Sinds 2020, kunnen de uitzendkrachten die aan bepaalde voorwaarden voldoen, stemmen binnen de TBE van de gebruiker.

De wet vereenvoudigt de voorwaarden waaraan de uitzendkrachten moeten voldoen. Voortaan kunnen zij stemmen indien zij gedurende 32 dagen effectief tewerkgesteld geweest zijn bij de gebruiker in de periode vanaf 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Oproepen van de kiezers

Het uitgangspunt is nog steeds dat de oproeping gebeurt door het overhandigen van de oproepingsbrief in de bedrijfsgebouwen.

Voortaan zijn ook alternatieve modaliteiten mogelijk, zoals een oproeping per email, op voorwaarde dat de werknemers over een professioneel emailadres beschikken dat zij kunnen raadplegen op hun gebruikelijke plaats van tewerkstelling via een door de werkgever ter beschikking gesteld toestel.

Hiertoe is uiterlijk op datum X een unaniem akkoord vereist binnen de OR of het CPBW, of, bij gebreke aan deze organen, met de syndicale delegatie.

De werkgever moet ervoor zorgen dat hij het bewijs kan leveren van zowel de verzending als de ontvangst van de oproeping.

Beveiliging van het elektronisch stemmen

Sinds 2020, kan er elektronisch gestemd worden vanop de gebruikelijke plaats van tewerkstelling, indien daaromtrent een akkoord werd gesloten.

De wet preciseert aan welke normen het systeem moet voldoen om de veiligheid, de betrouwbaarheid en het stemgeheim te garanderen.

Vereenvoudiging van de procedure tot rechtzetting van de resultaten in geval van een materiële vergissing

Voortaan kan de rechtzetting van materiële vergissingen zonder tussenkomst van een rechter, op grond van een akkoord tussen de werkgever en alle representatieve organisaties van werknemers en kaderleden die bij de verkiezingen kandidaten hebben voorgedragen.

Deze mogelijkheid bestaat niet voor rechtzettingen die een impact hebben op de volgorde of de bijzondere ontslagbescherming van de kandidaten of de verkozenen.

Documenten en formulieren

De modelformulieren die de werkgevers moeten gebruiken, kregen een update voor de sociale verkiezingen in 2024.


Bron : Wet van 5 juni 2023 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk


We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand