Reglementering
29 november 2023

Welzijn op het werk: aanduiding van een vertrouwenspersoon is verplicht

Bedrijven met 50 of meer werknemers moeten een vertrouwenspersoon aanduiden onder hun personeel.

Op 5 november 2023 werd een wet diverse arbeidsbepalingen aangenomen. Een belangrijk element uit dit wetsontwerp is dat de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht stelt, in plaats van louter aanbevolen. Het doel van deze wetswijziging is om de preventie van psychosociale risico's op het werk te versterken.

Geviseerde bedrijven

De aanduiding van een vertrouwenspersoon is verplicht voor bedrijven met 50 of meer werknemers. Onder deze drempel is het niet verplicht, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging (of bij ontstentenis, alle werknemers) hierom vragen.

Te vervullen formaliteiten

De aanduiding van de vertrouwenspersoon of -personen moet voorafgaand goedgekeurd worden door de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). De werkgever moet bijgevolg streven naar een consensus over de perso(o)n(en)n die hij wenst aan te duiden.

Als de werkgever 50 werknemers of meer in dienst heeft, dan moet ten minste één vertrouwenspersoon behoren tot het personeel van de werkgever. Hetzelfde geldt voor werkgevers met 20 of meer werknemers die uitsluitend een beroep doen op een preventieadviseur van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).

Sanctie

Werkgevers die nalaten om (ten minste) één vertrouwenspersoon onder hun personeel aan te duiden, kunnen worden gestraft met een sanctie van niveau 2 zoals voorzien in het sociaal strafwetboek, d.w.z. een administratieve boete tussen 200 en 2.000 EUR of een strafrechtelijke boete tussen 400 en 4.000 EUR. 

Inwerkingtreding

De besproken wet werd aangenomen op 5 november 2023. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2023 en treedt bijgevolg in werking op 3 december 2023. 

Te onthouden ?

De aanduiding van een vertrouwenspersoon onder de personeelsleden wordt binnenkort verplicht voor bedrijven met 50 of meer werknemers. Onder deze drempel zal de aanstelling ook verplicht zijn in geval de leden van de vakbondsafvaardiging (of, bij onstentenis, alle werknemers) hierom vragen.

Bron: Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 november 2023

We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand