Arbeidsovereenkomst
09 februari 2024

Flexi-jobs: Enkele nieuwigheden vanaf 1 januari 2024

Het aantal sectoren dat gebruik kan maken van flexi-jobs breidt uit, maar de toepassingsvoorwaarden van het systeem worden verstrengd.

Context 

Het systeem van flexi-jobs werd initieel in 2015 gecreëerd voor de horeca, en werd vervolgens stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren. Het doel van flexi-jobs is om enerzijds werknemers die minstens 4/5e werken en anderzijds gepensioneerden toe te laten om een bijkomende job uit te voeren aan parafiscaal gunstige voorwaarden.

De wetgever wijzigt nu de flexi-jobregeling met ingang van 1 januari 2024. Hieronder bespreken we de belangrijkste punten.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Uitbreiding sectoren: 12 nieuwe sectoren kunnen gebruikmaken van flexi-jobs, zoals bijvoorbeeld het garagebedrijf (PC 112), bepaalde subsectoren van de voedingsindustrie (PC 118), autobussen en autocars (PC 140.01) en begrafenisondernemingen (PC 320).

In deze sectoren kunnen de sociale partners overeenkomen om flexi-jobs geheel of gedeeltelijk uit te sluiten (opting out) of toe te staan (opting in). 

Nieuwe antimisbruikregels: Een werkgever kan niet langer iemand via een flexi-jobovereenkomst tewerkstellen die:

  • tijdens hetzelfde kwartaal bij dezelfde werkgever werd tewerkgesteld, of;
  • minstens 4/5e werkt voor een met de werkgever verbonden vennootschap, of;
  • niet eerst een bepaalde wachttijd heeft doorlopen nadat de werknemer van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling overging.

Flexiloon: Met uitzondering van de horeca moet het flexiloon ten minste gelijk zijn aan het brutobedrag van het voor de functie geldende baremaloon, of bij gebreke daarvan aan het GMMI. Het flexiloon mag ook niet hoger zijn dan 150% van het voormelde bedrag, tenzij een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO een hoger maximum vaststelt.

Sociale zekerheidsbijdragen: Het flexiloon toegekend vanaf 1 januari 2024 is onderworpen aan een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage van 28% (in plaats van voorheen 25%).

Fiscaliteit: De vrijstelling voor flexiloon is voortaan per belastingjaar beperkt tot 12.000,00 EUR, tenzij de flexi-jobber een gepensioneerde is.

Jaarlijks overleg: Elke werkgever die flexi-jobbers tewerkstelt, moet elk kalenderjaar een overleg organiseren met de werknemersvertegenwoordigers in de relevante overlegorganen.

Strengere straffen: De strijd tegen misbruik van flexi-jobs wordt versterkt in het Sociaal Strafwetboek.

Te onthouden?

Het systeem van flexi-jobs is al meerdere keren aangepast sinds de creatie ervan.

De hervorming van eind 2023 voorziet echter ook in strengere toepassingsvoorwaarden en een (para)fiscaal zwaardere belasting.

Bron: Programmawet van 22 december 2023, B.S., 29 december 2023.

 

 

 


We use cookies to track usage and preferences Legal terms I Understand